© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com

Sekretarz Generalny:

Piotr Skowroński

e-mail: piotr.skowronski@lazienki-krolewskie.pl

Kontakt w sprawie Biuletynu:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Skarbnik:

Piotr Ugniewski

e-mail: p.ugniewski@uw.edu.pl 

 

Adres korespondencyjny:         

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

NIP: 525-19-67-452

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

Statut Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

tekst poprawiony zgodnie ze zmianami przyjętymi przez nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

w dniu 12 marca 2009 roku

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 §2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

§3

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym bądź podobnym zakresie działania.

 

Rozdział II

Cel i środki działania

§4

Celem Towarzystwa jest: inicjowanie, popieranie i koordynowanie badań mających za przedmiot wiek XVIII, a także idee osiemnastowieczne w początkach wieku XIX. Towarzystwo jest organizacją ułatwiającą wymianę informacji i kontakty zarówno między badaczami indywidualnymi jak ośrodkami i instytucjami badawczymi zajmującymi się problemami wieku XVIII, i jego dziedzictwem. Na terenie międzynarodowym będzie mogło reprezentować swoich członków jako osoba prawna.

§5

Środkami do osiągania celów Towarzystwa są:

- Wydawanie biuletynu informacyjnego dotyczącego prowadzonych w Polsce badań nad wiekiem XVIII

- Współpraca przy inicjatywach wydawniczych dotyczących wieku XVIII i działalność wydawnicza

- Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

- Patronat nad przedsięwzięciami mającymi popularyzować wiedzę o wieku XVIII, upamiętniać ważne wydarzenia i wybitne postacie tej epoki.

 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§6

Członkami Towarzystwa mogą być osoby prowadzące badania nad wiekiem XVIII lub wykazujące zainteresowanie celami Towarzystwa.

§7

Członkami Towarzystwa są członkowie:

- zwyczajni

- honorowi

- wspierający.

§8

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec, choćby zamieszkujący za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiony praw publicznych.

2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są decyzją zarządu na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków Towarzystwa.

§9

1. Członkiem honorowym może być obywatel polski lub cudzoziemiec, choćby zamieszkujący za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiony praw publicznych.

2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla badań nad wiekiem XVIII.

§10

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji przez Zarząd. Członek wspierający – osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§11

Wysokość składek wyznacza Walne Zebranie Członków na podstawie propozycji Zarządu. Składki członkowskie opłacają członkowie zwyczajni.

§12

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

- uczestnictwa we wszystkich działaniach zmierzających do realizacji celów statutowych Towarzystwa

- uczestniczenia z prawem głosu w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa; jednakże członkom wspierający nie przysługuje prawo głosu stanowiącego.

§13

Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym i honorowym Towarzystwa, bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni Towarzystwa.

§14

Obowiązkiem członka jest:

- przestrzeganie statutu towarzystwa

- czynny udział w realizowaniu zadań Towarzystwa

§15

Członkostwo ustaje w przypadku:

- śmierci, (utraty osobowości prawnej)

- dobrowolnego wystąpienia przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia

- wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków w wypadku nieprzestrzegania postanowień statutu lub innych ważnych przyczyn.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§16

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§17

O ile inne postanowienia statutu nie postanowią inaczej, uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§18

1. Wyboru do władz i decyzje o skreśleniu z listy członków podejmowane są w głosowaniu tajnym.

2. Członkostwo we władzach Towarzystwa w czasie kadencji ustaje wskutek: śmierci, zrzeczenia się mandatu, ustania członkostwa w Towarzystwie

3. W razie ustania członkostwa we władzach Towarzystwa Walne Zebranie Członków może dokonać wyboru uzupełniającego do końca kadencji

 

Rozdział V

Walne Zebranie Członków

§19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadomi członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania.

§20

1. Walne Zebranie zwyczajne odbywa się co najmniej raz do roku, zaś Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata

2. Walne Zebranie nadzwyczajne może być zwołane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

- uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa

- rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji rewizyjnej

- wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

- nadawanie tytułu członka honorowego

- ustalanie wysokości składki członkowskiej

- podejmowanie uchwał o zmianach w statucie

- podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa

- podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania

§22

Walne Zebranie może powoływać Komisje, których zadaniem będzie realizacja przedsięwzięć podjętych przez Towarzystwo lub wykonywanych pod jego patronatem.

§23

Do ważności uchwał zapadających na Walnym Zebraniu w pierwszym terminie konieczna jest obecność bezwzględnej większości uprawnionych do głosowania. Walne zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

 

Rozdział VI

Zarząd

§24

Zarząd składa się z 7 osób wybranych przez Walne Zebranie: Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika i dwóch członków Zarządu. Prezes wybierany jest w odrębnym głosowaniu.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

- realizowanie zadań i programów określonych przez Walne Zebranie

- przyjmowanie nowych członków

- zbieranie składek, kierowanie sprawami finansowymi Towarzystwa

- reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu

§26

Zebrania zarządu odbywają się z inicjatywy Prezesa lub sekretarza tak często jak tego wymaga tego działalność Towarzystwa, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla ważności uchwał niezbędna jest obecność bezwzględnej większości członków Zarządu.

 

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§27

Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków w tym przewodniczącego i sekretarza

§28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków

- wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

- kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności

- występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli

§29

Przewodniczący Komisji rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział VIII

Fundusze Towarzystwa

§30

Źródłem finansowania działalności Towarzystwa są:

- wpływy ze składek członkowskich

- dotacje uzyskane z instytucji publicznych

- spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych i prawnych

- wpływy z działalności statutowej, mającej charakter niekomercyjny, niezarobkowy.

§31

Oświadczenie woli w imieniu Towarzystwa składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes. Dotyczy to w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych przez Towarzystwo.

 

Rozdział IX

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§32

Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§33

Do ważności uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności większości członków Towarzystwa.

                

                          

                          Prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski                                              Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

                                    Sekretarz Generalny PTBnWO                                                                                Prezes PTBnWO

  1. pl
  2. en
  3. fr

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym