© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com

Sekretarz Generalny:

Piotr Skowroński

e-mail: piotr.skowronski@lazienki-krolewskie.pl

Kontakt w sprawie Biuletynu:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Skarbnik:

Piotr Ugniewski

e-mail: p.ugniewski@uw.edu.pl 

 

Adres korespondencyjny:         

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

NIP: 525-19-67-452

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

     Regulamin

Konkursu Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII

na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku

(przyjęty przez Walne Zebranie Członków PTBnWO w dniu 12 listopada 2013 roku)

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, zwana w dalszej części Regulaminu Nagrodą, przyznawana jest corocznie autorowi najlepszej rozprawy doktorskiej, dotyczącej szeroko ujmowanego osiemnastego wieku, obronionej w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie.

2. Nagroda fundowana jest przez Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, a przyznawana przez Kapitułę Nagrody, zwaną dalej Kapitułą.

3. Laureat Nagrody otrzymuje dyplom, Medal Biskupa Ignacego Krasickiego oraz nagrodę pieniężną.

4. Wysokość Nagrody pieniężnej ustala corocznie Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym i podaje do wiadomości na stronie internetowej PTBnWO przed upływem terminu składania wniosków.

5. Zarząd PTBnWO oraz Kapituła, na wniosek nagrodzonego, mogą wesprzeć w postaci opinii naukowej starania mające na celu wydanie rozprawy drukiem.

6. Kapituła może podjąć decyzję o przyznaniu dwóch wyróżnień dla rozpraw doktorskich, które w postępowaniu konkursowym uzyskają 2 i 3 lokatę. Wyróżnienia mają formę dyplomu.

7. Dyplomy podpisywane są przez Prezesa PTBnWO i Przewodniczącego Kapituły.

 

Tryb przyznawania Nagrody

 

§ 2

1. Wniosek o Nagrodę składa promotor pracy. Każdy promotor może zgłosić w danym roku tylko jedną rozprawę doktorską.

2. Rozprawa doktorska może mieć postać wydruku komputerowego lub książki (jeśli została opublikowana).

3. Termin składania wniosków o Nagrodę upływa 30 stycznia w roku następnym po roku, za który przyznawana jest Nagroda.

4. Do wniosku sporządzonego według załączonego formularza (Załącznik 1) należy dołączyć:

– dwa egzemplarze rozprawy doktorskiej,

– opinię promotora (maksymalnie 3 strony wydruku komputerowego).

5. Wniosek o Nagrodę może być wycofany na prośbę wnioskodawcy na każdym etapie procedury konkursowej.

 

§ 3

1. W skład Kapituły wchodzą:

– Przewodniczący Kapituły, wybrany przez Zarząd PTBnWO i Prezes PTBnWO – jako współprzewodniczący,

– pięciu samodzielnych pracowników nauki wybranych przez Zarząd PTBnWO,

– sekretarz Kapituły – bez prawa głosu, wyznaczany przez Zarząd PTBnWO.

2. Kadencja Kapituły trwa równolegle do kadencji Zarządu PTBnWO, ale w uzasadnionych przypadkach może zostać skrócona decyzją Zarządu PTBnWO.

3. Oceny wniosków o przyznanie Nagrody dokonuje Kapituła, po zasięgnięciu opinii dwóch recenzentów dla każdej ze zgłoszonych prac.

4. Recenzenci wypełniają ankietę oceny dla każdej z prac (Załącznik 2) oraz dołączają ocenę pisemną, maksymalnie 3 strony maszynopisu. Opiniowana rozprawa doktorska może uzyskać od każdego recenzenta od 0 do 80 punktów.

5. Osoby recenzentów pozostają anonimowe i nie będą ujawnione na żadnym etapie postępowania konkursowego.

6. W przypadku, gdy jeden z Członków Kapituły jest jednocześnie promotorem zgłaszającym pracę do Nagrody, zobowiązany jest do zawieszenia swojego członkostwa w danym roku.

7. Decyzje o przyznaniu Nagrody podejmuje Kapituła, po analizie rankingu punktów z recenzji, w drodze głosowania. W przypadku równości głosów dodatkowy głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Kapituły.

8. Decyzja o przyznaniu Nagrody podejmowana jest najpóźniej do końca września każdego roku.

9. Sekretarz Kapituły powiadamia nagrodzonych o przyznaniu Nagrody i Wyróżnień.

10. Nagrody i Wyróżnienia wręczane są podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków PTBnWO.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 4

1. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd PTBnWO i przyjęciu przez Walne Zebranie Członków PTBnWO. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają akceptacji Zarządu PTBnWO i przyjęcia przez Walne Zebranie Członków PTBnWO.

2. „Wniosek o przyznanie Nagrody” oraz „Ankieta oceny pracy” stanowią integralną część Regulaminu.

 

 

 

Prezes PTBnWO

 

 

Załącznik 1

Wniosek o przyznanie Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII

dla autora najlepszej rozprawy doktorskiej dotyczącej szeroko ujmowanego

osiemnastego wieku

 

I. Dane autora rozprawy:

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................

Miejsce zatrudnienia: .........................................................................................................

Adres do korespondencji: ...................................................................................................

Telefon kontaktowy: ................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................

 

II. Dane promotora rozprawy:

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................

Stopień lub tytuł naukowy: ......................................................................................................

Miejsce zatrudnienia: ...............................................................................................................

Telefon kontaktowy: ................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................

 

III. Dane recenzentów rozprawy w postępowaniu doktorskim:

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................

Stopień lub tytuł naukowy: ......................................................................................................

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................

Stopień lub tytuł naukowy: ......................................................................................................

 

IV. Informacje o pracy:

Tytuł: ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Data obrony: .................................................................................................................................

 

 

Podpis zgłaszającego

 

 

Załącznik 2

Ankieta oceny rozprawy doktorskiej

w Konkursie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII

dla autora najlepszej rozprawy doktorskiej dotyczącej szeroko ujmowanego

osiemnastego wieku

 

Autor pracy: .................................................................................................................................

Tytuł recenzowanej pracy: ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Proszę o podanie oceny punktowej przy każdym z wymienionych kryteriów według wskazanej obok skali.

1. Konstrukcja (0-10): .......................

 

2. Strona językowa (0-5): .......................

 

3. Aparat naukowy (0-10): .......................

 

4. Wykorzystanie źródeł (0-10): .......................

 

5. Wykorzystanie literatury (0-10): .......................

 

6. Zastosowane metody badawcze (0-10): .......................

 

7. Wartość poznawcza (0-15): .......................

 

8. Ocena wyników badań (0-10): .........................

 

Łączna liczba przyznanych punktów: .......................

 

Imię i nazwisko recenzenta: ......................................................................

 

Data i podpis recenzenta: .........................................................................

  1. pl
  2. en
  3. fr

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym