Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

  1. pl
  2. en
  3. fr

Konkurs PTBnWO

na najlepszą rozprawę doktorską

dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku

 

W dniu 12 listopada 2013 r. Walne Zebranie Członków zatwierdziło Regulamin Konkursu na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku. Na mocy Regulaminu Zarząd PTBnWO zorganizował Kapitułę Konkursu, na której czele zgodziła się stanąć Pani Profesor Teresa Kostkiewiczowa. Dotychczas odbyło się już 7 edycji Konkursu.

 

W bieżącej edycji można zgłaszać rozprawy doktorskie dotyczące szeroko ujmowanego wieku osiemnastego (to jest od końca XVII stulecia, do 1815 r.), obronione w 2020 r. (zarówno te wydane już drukiem, jak i pozostające w maszynopisie). termin zgłaszania upływa w dniu 30 stycznia 2021 r. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, który jest załącznikiem do Regulaminu (można go także pobrać w postaci pliku Word ze strony internetowej PTBnWO). Do wniosku trzeba dołączyć dwa egzemplarze rozprawy doktorskiej oraz opinię promotora (maksymalnie 3 strony wydruku komputerowego). Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i przyjęcie do wiadomości jego Regulaminu. W tym roku, z uwagi na pandemię, zgłoszenia prosimy przesyłać (wraz z wersją elektroniczną pracy w pdf) drogą mailową na adres: kontakt@ptbnwo.pl w razie potrzeby można korzystać do przesyłki większych plików, nie mieszczących się w mailu, z bezpłatnego portalu WeTransfer.

 

Regulamin do pobrania

 

Formularz zgłoszenia pracy do pobrania

 

Wysokość nagrody za 2020 r. została ustalona przez Zarząd PTBnWO na kwotę 1500 zł Netto. Na stronie będą publikowane ewentualne dodatkowe informacje oraz wyniki każdej z edycji Konkursu.

Adres korespondencyjny:         

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

Sekretarz Generalny:

Klara Leszczyńska-Skowron

e-mail: klara_leszczynska@wp.pl

Kontakt w sprawie Biuletynu:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Skarbnik:

Michał Zwierzykowski

e-mail: mzwi@amu.edu.pl 

 

© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com