Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym powstało w Warszawie, w roku 1996. Skupia historyków literatury, teatru, sztuki, filozofii oraz historyków dziejów politycznych, społecznych i historyków idei zainteresowanych szeroko pojętą problematyką Wieku Oświecenia, obejmującego w Polsce okres do około roku 1830. Członkowie Towarzystwa pochodzą z Polski oraz kilkunastu innych krajów. Zadaniem PTBnWO jest ułatwianie kontaktów pomiędzy badaczami XVIII wieku oraz inspirowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych.

      Wymianie informacji służy wydawany corocznie (od roku 1997) „Biuletyn”, zawierający dane dotyczące bieżących publikacji Członków Towarzystwa, prowadzonych przez nich aktualnie badań i pisanych pod ich kierunkiem doktoratów, a także wiadomości o pozyskanych i realizowanych grantach oraz o planowanych i odbytych konferencjach.

      Towarzystwo organizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami konferencje zarówno krajowe, jak międzynarodowe. Są one okazją do wymiany informacji o prowadzonych badaniach, a wielokrotnie także początkiem współpracy i ważnych przedsięwzięć naukowych. Pozostawiają one po sobie także trwały wkład w badania w postaci publikacji zbiorowych oraz edycji źródłowych. W ciągu dwudziestu dwóch lat istnienia Towarzystwa miało ono udział w organizacji kilkudziesięciu takich spotkań naukowych. Dla przykładu, w roku 1998 PTBnWO zorganizowało konferencję w dwusetną rocznicę śmierci króla Stanisława Augusta; w 2001 r. Towarzystwo wspomagało wiele różnorodnych przedsięwzięć związanych z dwusetną rocznicą śmierci Ignacego Krasickiego. W roku 2002 zorganizowało międzynarodową konferencję Freedom: Heritage of the Past or an Idea of the Enlightenment?; w 2017 r. współorganizowało, m.in. z Kancelarią Sejmu RP oraz Zamkiem Królewskim w Warszawie, konferencję jubileuszową w trzechsetlecie Sejmu Niemego, a w roku 2018 Konferencję poświęconą idei suwerenności w dawnej Rzeczypospolitej. Od roku 2016 Towarzystwo jest współorganizatorem polsko – francuskich spotkań naukowych poświęconych różnym aspektom badań nad wiekiem XVIII. Pod patronatem Towarzystwa odbywały się cykle wykładów oraz inne działania mające popularyzować wiedzę o wieku XVIII. Najważniejszym wydarzeniem naukowym organizowanym przez Towarzystwo są odbywające się raz na pięć lat Kongresy Badaczy Wieku Osiemnastego, które gromadzą właściwie całe środowisko polskich osiemnastowieczników oraz gości z zagranicy. Kolejne kongresy miały miejsce we Wrocławiu (2006), w Krakowie (2011), w Poznaniu (2016), w Toruniu (2022). Kolejny, V Kongres planowany jest na rok 2027 w Warszawie.

      Towarzystwo stanowi część International Society for Eighteenth-Century Studies / Société internationale d’étude du dix-hutième siècle – tym samym każdy Członek PTBnWO jest równocześnie Członkiem organizacji międzynarodowej. Polskie Towarzystwo było partnerem SIEDS/ISECS w tworzeniu i przeprowadzeniu programu naukowego wielkich światowych kongresów osiemnastowieczników w Dublinie (1999), Los Angeles (2003), Grazu (2011) i Rotterdamie (2015). Wyrazem uznania międzynarodowego dla prężnie rozwijającego się PTBnWO było powierzenie mu organizacji w Warszawie posiedzenia Komitetu Wykonawczego ISECS/SIEDS w 2002 r. W następstwie, na Kongresie w Los Angeles wybrano do władz Międzynarodowego Towarzystwa Panią Prezes PTBnWO – Teresę Kostkiewiczową, jako pierwszą wiceprezes i Annę Grześkowiak-Krwawicz jako członka Komitetu Wykonawczego. Obecnie PTBnWO liczy 233 członków krajowych i zagranicznych, spośród których wielu to wybitni badacze XVIII wieku. Ambicją PTBnWO jest dalsze pogłębianie studiów nad tą epoką dzięki tworzeniu płaszczyzny spotkania i bliskiego kontaktu wszystkich nią zainteresowanych.

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

  1. pl
  2. en
  3. fr

Adres korespondencyjny:         

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa       

pok. 125

 

NIP: 525-19-67-452

e-mail: kontakt@ptbnwo.pl

Sekretarz Generalny:

Piotr Skowroński

e-mail: piotr.skowronski@lazienki-krolewskie.pl

Kontakt w sprawie Biuletynu:

e-mail: biuletyn@ptbnwo.pl

Skarbnik:

Piotr Ugniewski

e-mail: p.ugniewski@uw.edu.pl 

 

© 2018 . Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com