Polskie Towarzystwo

Badań nad Wiekiem Osiemnastym

HOMEAKTUALNOŚCIBIULETYNSTATUTCZŁONKOWIEKONKURSFORUMFORMULARZEZARZĄDLINKIKONTAKTARCHIWUM

 

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Drugi Kongres Badaczy Wieku Osiemnastego

Kraków, 19-22 października 2011 roku

 

PROGRAM

Hasło Kongresu

Wiek Osiemnasty – uniwersalizm myśli, różnorodność dróg

Patronat naukowy Kongresu

Profesor Teresa Kostkiewiczowa

Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Profesor Karol Musioł

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Jan Ostrowski

Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu

Profesor Franciszek Ziejka

Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Dzień I

środa, 19 października

zakwaterowanie od godz. 12.00:

Hotel Royal (ul. Św. Gertrudy 26-27) www.royal.com.pl

lub

Hostel „Tara” – studenci i doktoranci (ul. Krakowska 7) www.tarahostel.com

godz. 16.00-18.00

Uroczyste otwarcie Kongresu

Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, ul. Gołębia 24, sala nr 30

1. Powitanie uczestników przez Dziekana Wydziału Polonistyki, profesora Jacka Popiela.

2. Wystąpienia oficjalne.

3. Wykład gościa honorowego kongresu, profesora Jeana Sgarda

Tytuł wykładu: La représentation de l’Europe dans les gazettes du XVIIIe siècle

 

Dzień II

czwartek, 20 października

Wydział Polonistyki UJ, ul. Grodzka 64 (sale: A-6, s. 09, s. 302)

godz. 10.00-14.00

Obrady w Sekcjach

 

Sekcja I. Pośredniczyć między kulturami: instytucje, ludzie, teksty kultury (sala A-6)

Kierownik sekcji: Teresa Kostkiewiczowa (UKSW Warszawa)

1. Tomasz Chachulski (IBL PAN), Biblia w XVIII wieku w Polsce: problemy kulturowe, problemy filologiczne.

2. Wojciech Kęder (Uniwersytet J. Kochanowskiego Kielce), Kardynał Angelo Maria Durini – dyplomata, poeta i mecenas między Italią, Polską i Francją.

3. Joanna Szpendowska (UAM Poznań), Droga do wyzwolenia czy źródło opresji? Oświecenie i haskala a Niemcewiczowski projekt integracji Żydów.

4. Marta Wierzbicka (Uniwersytet Warszawski), Koncepcja komparatystyki w „O literaturze” Pani de Staël.

5. Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński), O prawdzie w poezji epickiej oświecenia.

6. Ewa Zielaskowska (UAM Poznań), Dla Homera cześć „albo z prawdą się nie zgadza, albo się świat odmienił”. Krasicki wobec sporu o Antyk.

7. Małgorzata Kamecka (Uniwersytet w Białymstoku), Izabella Zatorska (Uniwersytet Warszawski), Intertekstualność  „Podróży do Polski” Bernardina de Saint-Pierre.

 

Sekcja II. Moda – smak – wyobraźnia. Materialność, wrażliwość i kultura oświecenia (sala 09)

Kierownik sekcji: Jarosław Dumanowski (UMK Toruń)

1. Jerzy Dygdała (IH PAN), August III Sas i Stanisław August Poniatowski. Sarmata i Europejczyk?

2. Agnieszka Jakuboszczak (UAM Poznań), Przy stole i w salonie. Ucztowanie i konwersacja pod kobiecymi auspicjami.

3. Irena Rolska (KUL), Kultura dworska czasów oświecenia, czyli o modzie, wrażliwości i smakach w rezydencjach magnackich i dworskich dawnego województwa lubelskiego.

4. Janusz Ryba (Uniwersytet Śląski), Sztuka umierania światowców (oświeceniowych).

5. Agnieszka Warcholak (Uniwersytet Gdański), Niedostatki urody kobiecej w wybranych utworach literackich XVIII wieku.

6. Caroline Lemao (Uniwersytet w Bordeaux), La mode, le goût, l'imaginaire, l'avènement de nouvelles consommations chez les élites parlementaires françaises à l'aube du 18e siècle (Moda, smak, wyobraźnia. Nowe zachowania konsumpcyjne francuskiej elity parlamentarnej na początku XVIII w.).

7. Philippe Meyzie (Uniwersytet w Bordeaux), La circulation des modes culinaires françaises dans l'Europe des Lumières (Rozpowszechnienie francuskich mód kulinarnych w Europie oświecenia).

8. Klara Leszczyńska-Skowron (IBL PAN), Księcia Biskupa uwagi o zbytku i umiarze.

9. Danuta Kowalewska (UMK Toruń), O gospodarstwie od kuchni. „Dykcjonarzyk ekonomiczny” Stanisława Doliwy Starzyńskiego”.

 

Sekcja III. Sarmacja Europejczyków – Europa Sarmatów. Znaczenie języka w komunikacji międzykulturowej (sala 302)

Kierownicy sekcji: Maciej Forycki (UAM Poznań), Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)

1. Bogdan Rok (Uniwersytet Wrocławski), Europa połowy XVIII wieku w oczach polskiej podróżniczki Teofili z Radziwiłłów Morawskiej.

2. Stanisław Roszak (UMK Toruń), Koniec świata erudytów w epoce saskiej.

3. Agata Roćko (IBL PAN), Rola stroju francuskiego w literaturze polskiej XVIII w.

4. Jakub Węglorz (Uniwersytet Wrocławski), Przełamywanie barier językowych i kulturowych w świetle pamiętników staropolskich XVIII wieku.

5. Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański), Kształtowanie wizerunku Anglii i Anglików w elitarnych szkołach Rzeczypospolitej w XVIII w.

6. Wojciech Sajkowski (UAM Poznań), Słowianie Południowi w relacji podróżniczej Aleksandra Sapiehy a ich zachodnioeuropejski obraz w dobie Oświecenia.

7. Dariusz Dolański (Uniwersytet Zielonogórski), Ksenofobia i ksenofilia w polskich kompendiach historycznogeograficznych  XVIII wieku.

8. Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski), Poglądy staropolskie na temat innych języków w świetle osiemnastowiecznych kompendiów i podręczników geograficznych.

9. Maciej Forycki (UAM Poznań), Języki słowiańskie w ujęciu Encyklopedystów.

 

godz. 14.00-16.30

Przerwa obiadowa

godz. 16.30-18.00

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII

Sala A-6

godz. 19.00

Uroczysta kolacja w Restauracji „Pod Wawelem”

(parter Hotelu Royal, wejście od strony Plant)

 

Dzień III

piątek, 21 października

godz. 9.00-13.00

Obrady w Sekcjach

Sekcja IV. Absolutyzm i państwa wolne. Różne drogi modernizacji instytucji i społeczeństw (sala A-6)

Kierownik sekcji: Zbigniew Anusik (Uniwersytet Łódzki)

1. Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski), Modernizacja wojskowości europejskiej w XVIII w. a przemiany struktur państwowych.

2. Małgorzata Konopnicka (Uniwersytet Zielonogórski), Szlachta śląska wobec „ekspansji i integracji” fryderycjańskiej (1740-1806).

3. Andrzej Stroynowski (Akademia Jana Długosza Częstochowa), Wizje funkcjonowania parlamentaryzmu w czasach stanisławowskich.

4. Géraud Poumarède (Uniwersytet w Bordeaux), Regard sur une République maritime dans la France absolutiste: Amelot de la Houssaye et l’Histoire du gouvernement de Venise.

5. Katarzyna Milik (Akademia Jana Długosza Częstochowa), Rada Nieustająca i jej wkład w modernizację Rzeczypospolitej w latach 1778-1780.

6. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski), Napoleońskie „urządzenia” w Księstwie Warszawskim i na Litwie w 1812 roku – modernizacja ustroju Rzeczypospolitej, czy budowa nowego państwa?

7. Maciej Kucharski (Uniwersytet Śląski), Samorząd szlachecki w guberniach litewskich – między demokratyczną tradycją a wymogami rosyjskiego absolutyzmu.

 

Sekcja V. Kultura dworów magnackich w rzeczywistości unii polsko-saskiej (sala 09)

Kierownicy sekcji: Ewa Manikowska (Instytut Historii Sztuki PAN), Anna Oleńska (Instytut Historii Sztuki PAN)

1. Magdalena Górska (IBL PAN), Symbolika polityczna Augusta II i Augusta III – wobec magnaterii i na dworach magnackich.

2. Ewa Manikowska (Instytut Sztuki PAN), Europejskie modele kolekcjonerstwa w rezydencjach magnackich czasów saskich.

3. Katarzyna Kuras (Uniwersytet Jagielloński), Karnawał na dworze królewskim i magnackim. Modele rozrywek i przenikanie wzorców w czasach saskich.

4. Andrzej Betlej (Uniwersytet Jagielloński), Przekazy na temat ceremoniału dworskiego na ziemiach południowowschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

5. Krzysztof Gombin (KUL), Magnaci jako inicjatorzy zjawisk artystycznych towarzyszących osiemnastowiecznemu Trybunałowi Koronnemu.

6. Bernadetta Manyś (UAM Poznań), Zastaw się a postaw się. Wjazd na województwo wileńskie Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” jako przykład specyfiki kultury dworów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim.

7. Ks. Jan Nieciecki (KUL), „Mega-program ideowy” dominium Jana Klemensa Branickiego.

8. Izabela Kopania (Instytut Sztuki PAN), Powab Chin i bliskość Saksonii. „Laka” w pałacach czasów saskich.

9. Anna Oleńska (Instytut Sztuki PAN), Ogrody rezydencji magnackich w 1. poł. XVIII w. – przestrzeń estetyczna, przestrzeń ceremonialna.

 

Sekcja VI. Oświecenie a wiek osiemnasty: zgodność, rozbieżność zależności. Powrót do nierozstrzygalnych pytań (sala 302)

Kierownicy sekcji: Anna Grześkowiak-Krwawicz (Uniwersytet Warszawski), Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski)

1. Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski), Krótki i długi wiek osiemnasty a kwestia synchronizacji oświeceń narodowych z modelem europejskim.

2. Antoni Czyż (UPH Siedlce), Barok jako idee i styl w nowej epoce. Poetki XVIII wieku.

3. Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Polska filozofia religii w dobie Oświecenia a standardy filozofii wieku XVIII. Ks. Stanisław Konarski a ks. Hugo Kołłątaj.

4. Tomasz Kupś (UMK Toruń), W kwestii źródła zła w ludzkim rodzaju Rousseau, Kant, Schiller (z odniesieniem do filozofii dziejów Staszica i Kołłątaja).

5. Paweł Pluta (Zakład Narodowy im. Ossolińskch), Kniaźnin i Mickiewicz. Paralela i jej tło.

6. Elżbieta Wichrowska (Uniwersytet Warszawski), Wyjście z przestrzeni intymnej – prywatne, osobiste, intymne.

7. Jacek Krupa (Uniwersytet Jagielloński), Oświecenie żydowskie a oświecenie europejskie – kilka ważnych pytań.

8. Alexandre Bourmeyster (Uniwersytet w Grenoble), La Russie du XVIIIe siecle (Pierre I, Catherine II, Alexandre I) vue par Kazimierz Waliszewski.

 

godz. 13.00-15.00

Przerwa obiadowa

godz. 15.00-19.00

Obrady w Sekcjach

Sekcja VII. Jednostka – społeczeństwo władza. Suwerenność – podmiotowość – podległość w strukturach społecznych i

państwowych (sala A-6)

Kierownik sekcji: Piotr Ugniewski (Uniwersytet Warszawski)

1. Tomasz Hen (Uniwersytet Warszawski), Dyzunia i dyfidencja: problem prawosławia w debacie publicznej Rzeczypospolitej doby Sejmu Czteroletniego.

2. Urszula Kosińska (Uniwersytet Warszawski), August II i królewicz Fryderyk August w latach 1725-1729, a problem elekcji vivente rege.

3. Dariusz Rolnik (Uniwerystet Śląski), Przywódca – autorytet – opoka. W poszukiwaniu fundamentów trwałości Rzeczypospolitej w rzeczywistości politycznej czasów stanisławowskich po I rozbiorze.

4. Dorota Dukwicz (IH PAN), Dramat jednostki wobec dramatu narodu. Stanisław August wobec upadku państwa.

5. Ewa Tacka (UAM Poznań), Działalność sejmikowa a mechanizmy kariery szlachty wielkopolskiej za panowania Augusta II Wettyna.

6. Agata Wdowik (Uniwersytet Warszawski), Strategie aktualizacji tradycji oświeceniowych w publicystyce polskiej lat. 60. XX wieku.

7. Zofia Rejman (Uniwersytet Warszawski), Julian Ursyn Niemcewicz na antysemickich salonach.

8. Krystyna Maksimowicz (Uniwersytet Gdański), Wokół afirmacyjnego druku ulotnego z czasu powstania kościuszkowskiego, czyli o „Tekście afektu żołnierzy” Fabiana Sieńkowskiego.

9. Jean-Paul Burdy (Uniwersytet w Grenoble), La „république des abeilles” au temps des Lumières.

 

Sekcja VIII. Książka jako środek komunikacji kulturowej (sala 09)

Kierownik sekcji: Anna Żbikowska-Migoń (Uniwersytet Wrocławski)

1. Alina Dzięcioł (Zamek Królewski w Warszawie), Bibliotheca Regia. Księgozbiór Stanisława Augusta Poniatowskiego w zespole kolekcji królewskich (zadania i funkcje).

2. Anita Podlasińska (Uniwersytet J. Kochanowskiego Kielce), Dzieje wydawnicze „Dykcjonarza historycznego” Piotra Dufour.

3. Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski), Rola książki w warsztacie naukowym osiemnastowiecznych uczonych śląskich.

4. Halina Rusińska-Giertych (Uniwersytet Wrocławski), Reklama wydawnicza i księgarska na łamach lwowskich pism periodycznych XVIII wieku.

5. Klaudia Socha (Uniwersytet Jagielloński), Typografia druków pochodzących z krakowskiej oficyny Greblowskiej.

6. Kamila Szymańska (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Europejskie powiązania kultury książki Leszna w XVIII w.

7. Michel Figeac (Uniwersytet w Bordeaux), Les nobles et le livre en France au 18ème siècle.

8. Iwona Imańska (UMK Toruń), Księgarze i ich klienci: handel księgarski w XVIII w. na przykładzie Prus Królewskich.

9. Ewa Danowska, Jacek Wojtowicz (Uniwersytet J. Kochanowskiego Kielce), Kazania i mowy pogrzebowe w XVIII wieku na podstawie starodruków Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

 

Dzień IV

sobota, 22 października

godz. 9.00-12.30 (Zamek Królewski na Wawelu)

Obrady Plenarne

Sekcja IX Reprezentacja świata w kulturze XVIII wieku. Literatura – sztuka – teatr (Centrum Konferencyjne)

Kierownik sekcji: Dobrochna Ratajczakowa (UAM Poznań)

1. Anna Igielska (UAM Poznań), Haendel i etykieta. Operowe koncepcje ruchu na przykładzie „Tamerlana” (1724).

2. Paweł Kaczyński (Uniwersytet Wrocławski), Zabawa w literaturze polskiego oświecenia jako temat, pretekst i kontekst.

3. Barbara Judkowiak (UAM Poznań), Obraz świata we francusko-polskiej operze komicznej.

4. Katarzyna Lisiecka (UAM Poznań), Bogusławski i Salieri. Uniwersalny „Axur” w teatrze operowym XVIII-wiecznego świata.

5. Justyna Łukaszewicz (Uniwersytet Wrocławski), Obraz Włoch i Włochów w polskim teatrze czasów stanisławowskich.

6. Aleksandra Norkowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz), „Myśli patrząc(ych) na ulicę” – czyli o różnych sposobach prezentowania miasta i jego mieszkańców w piśmiennictwie polskiego Oświecenia.

7. Przemysław Krzywoszyński (UAM Poznań), „Hic sunt leones”? Obraz Polski w dziełach operowych i teatralnych końca XVIII wieku.

 

godz. 12.30-13.30

śniadanie w salach Centrum Konferencyjnego Zamku Królewskiego

wydane przez Konsula Generalnego Francji w Krakowie, Alexisa Chahtahtinskyego

godz. 13.30-14.15

Wykład

Jan K. Ostrowski (Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Uniwersytet Jagielloński)

Rzeźba lwowska w XVIII wieku

godz. 14.30

Podsumowanie i zamknięcie obrad Kongresu

Teresa Kostkiewiczowa (Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym)

 

Komitet organizacyjny Kongresu

Anna Grześkowiak-Krwawicz (Warszawa)

Marek Dębowski (Kraków)

Michał Zwierzykowski (Poznań)

Wsparcia Kongresowi udzieliły następujące Instytucje:

Marek Dębowski (Kraków)

Michał Zwierzykowski (Poznań)

Wsparcia Kongresowi udzieliły następujące Instytucje:

Konsulat Generalny Francji w Krakowie

Gazeta Wyborcza – patronat medialny

Zamek Królewski na Wawelu

Hotel Royal

Restauracja „Pod Wawelem”


Szanowni Państwo,

 

W związku z problemami natury kadrowej Teatr Groteska nie będzie mógł wystawić 19 października 2011 r.

(w dniu inauguracji II Kongresu) planowanego przez nas spektaklu „Kandyd czyli optymizm”.

W zamian Teatr proponuje spektakl „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

W związku z powyższym niezbędna będzie ponowna Państwa deklaracja w sprawie ewentualnego udziału w tym przedstawieniu – cena biletów pozostaje bez zmian.

We wrześniu do wszystkich Uczestników, którzy zadeklarują bądź zadeklarowali udział w odwołanym spektaklu roześlemy zapytanie w sprawie zmiany.

 

Łączymy wyrazy uszanowania,

 

Komitet Organizacyjny II Kongresu

Badaczy Wieku Osiemnastego w Krakowie


Kraków – Warszawa, 20 czerwca 2011 roku

 

Szanowni Państwo,

Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym koniecznością dopełnienia niezbędnych czynności organizacyjnych, przekazujemy kolejne informacje dotyczące II Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku:

 Wiek XVIII – uniwersalizm myśli, różnorodność dróg.

Tak jak zaplanowano wcześniej, spotkanie to odbędzie się w Krakowie, w dniach 19-22 października 2011 r. Jego planowany przebieg przedstawia dołączony do tego listu wstępny program (kolejność poszczególnych referatów w ramach Sekcji może ulec zmianie).

Wysokość wpisowego została określona na 250 zł oraz 150 zł dla studentów i doktorantów. Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

PEKAO S. A. Oddział w Krakowie

30 1240 4722 1111 0000 4859 4101 – z dopiskiem „Kongres Badaczy 18 Wieku” do dnia 10 września 2011r.

W razie potrzeby organizatorzy (Marek Dębowski mdebowski.krakow@interia.pl) służą radą i pomocą przy wyborze noclegów (uczestnik we własnym zakresie dokonuje rezerwacji oraz pokrywa koszty noclegów).

 

Dla ułatwienia kwestii organizacyjnych prosimy o wypełnienie dołączonej :

Deklaracja dla Referentów i Kierowników Sekcji lub

Deklaracja dla Uczestników bez referatów

i przesłanie go najpóźniej do dnia 10 września br. wraz ze skanem potwierdzenia wpłaty na adres mailowy: wiekosiemnasty.kongres@wp.pl lub pocztą tradycyjną (wraz z kserokopią dowodu wpłaty) na adres: Michał Zwierzykowski, ul. Siedlecka 37a/30, 03-768 Warszawa.

W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z członkami Komitetu Organizacyjnego: Markiem Dębowskim (mdebowski.krakow@interia.pl), Anną Grześkowiak-Krwawicz (krwawicz@wp.pl) lub Michałem Zwierzykowskim (mzwi@amu.edu.pl).

 Łączymy wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,

 Komitet Organizacyjny II Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego

 

Post scriptum

Referenci zagraniczni wpłacający opłaty za Kongres i za hotel w bankach spoza Polski muszą  na druku wpłaty umieścić

numer IBAN: PL 30 1240 4722 1111 0000 4859 4101

oraz  kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW