Polskie Towarzystwo

Badań nad Wiekiem Osiemnastym

HOMEAKTUALNOŚCIIII KONGRESBIULETYNSTATUTFORUMFORMULARZEZARZĄDLINKIKONTAKTARCHIWUM

Laureaci KonkursuRegulamin konkursuSkład KapitułyFormularz .pdf

Szanowni Państwo,

  

W dniu 12 listopada 2013 r. Walne Zebranie Członków zatwierdziło Regulamin Konkursu na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą szeroko ujmowanego osiemnastego wieku. Odbyły się już 3 edycje Konkursu.

            Na mocy Regulaminu Zarząd PTBnWO zorganizował Kapitułę Konkursu. Na jej czele zgodziła się stanąć Pani Profesor Teresa Kostkiewiczowa, za co Jej w tym miejscu serdecznie dziękujemy. Skład Kapituły na kadencję 2016-2020, Regulamin oraz formularz zgłoszenia pracy do konkursu znajduje się w osobnym załączniku na stronie na stronie internetowej Towarzystwa.

            W bieżącej IV już edycji można zgłaszać rozprawy doktorskie dotyczące szeroko ujmowanego wieku osiemnastego (to jest od końca XVII stulecia, do 1815 r.), obronione w 2016 r. (zarówno te wydane już drukiem, jak i pozostające w maszynopisie). Ostateczny termin zgłaszania upływa w dniu 30 stycznia 2017 r. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, który jest załącznikiem do Regulaminu (można go także pobrać w postaci pliku Word ze strony internetowej PTBnWO). Do wniosku trzeba dołączyć dwa egzemplarze rozprawy doktorskiej, płytę z wersją elektroniczną w formacie PDF oraz opinię promotora (maksymalnie 3 strony wydruku komputerowego). Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i przyjęcie do wiadomości jego Regulaminu.   

            Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa – z dopiskiem „Konkurs”.

            Wysokość nagrody za 2016 r. została ustalona przez Zarząd PTBnWO na kwotę 1500 zł Netto. Na stronie będą publikowane ewentualne dodatkowe informacje oraz wyniki każdej z edycji Konkursu.

 

 Z wyrazami szacunku,

 

                                               Klara Leszczyńska-Skowron

                                             Sekretarz Generalny PTBnWO